Verlegung von Natursteinen

Pozrite tiež:
Platne a dlažba z prírodného kameňa

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

Kladenie prírodných kamenov

  
Pre dobre naplánované a spracované vonkajšie zariadenia odporúčame poveriť vyškolených profesionálov.


Pred otázkami stvárnenia majú pritom prednosť technické danosti!

  

1. Čo potrebujete na položenie platní z prírodného kameňa:

 Štrk cca 0 - 63 mm pre mrazuvzdornú ochrannú vrstvu podľa príslušných smerníc
  a predpisov pre cestné staviteľstvo RVS 08.18.01 a normy ÖNORM B 2214 príp.
  EN 13242.

 Drenážny betón pod dlažbu (miesto podkladového betónu). Mrazuvzdornú trasovú
  drenážnu maltu pod dlažbu a trasovú lepiacu maltu a mrazuvzdornú trasovú škárovaciu
  maltu. Všetky tieto produkty nájdete tiež v našom cenníku a našom katalógu.

 Lopata, koliesko (vozík), metla, šnúra, 2 - 4 m dlhá zrovnávacia lata, stavebný uholník,
  vodováha, plastové kladivo a lišta z mäkkého dreva (na opatrné priklepávanie platní
  a príp. okrajových a schodových kameňov do viazaného lôžka), nádoba na maltu
  (ideálne kruhová vaňa), vŕtačka alebo miešací prístroj s nadstavcom na miešanie
  po 1 na maltu a 1 na lepidlo, fľaša na meranie vody, maliarska štetka, ozubená
  špachtľa 8 alebo 10 mm, meracia tyčka, špongia na vyčistenie platní, na flexibilné
  pripojovacie škáry a príp. gumová šnúra a silikón na mramor.

 Vibračná doska >150 kg alebo vibračný valec, píla na rezanie kameňov.

 Pracovná teplota min. +5 stupňov Celzia a suché počasie počas viacerých dní
  (ukladania na zamrznutých podkladoch alebo pomocou zamrznutých materiálov nie sú
  dovolené). Pri periódach extrémneho tepla, zvlášť v kombinácii s vetrom, je potrebné
  práce na kladení presunúť na chladnejšie periódy počasia, aby sa zabránilo škodám
  v dôsledku tepla počas kladenia.top
   

2. Výkop, zemná pláň a nezámrzná vrstva:

Výkop by mal by trochu väčší ako ukladaná plocha. Pri zemnej pláni (dno výkopu) treba zohľadniť pozdĺžny spád min. 0,5 % (= 0,5 cm na 1 m) a priečny spád 2,5 % - 3 %. Zemnú pláň treba pevne zhutniť (napr. vibračným valcom). Pri neporušenej ílovitej alebo zmiešanej zemine v podklade (= zmiešaná súdržná a nesúdržná zemina) treba na dno výkopu položiť netkanú textíliu, aby sa zabránilo neskorším zdvíhaním povrchu mrazom a nespevneniam z dôvodu ílovitej vrstvy drveného kameniva, ktoré urobia drvené kamenivo vodotesným. Treba zabezpečiť bočné odvodnenie cez pozdĺžne položenú drenážnu rúru tak, že sa toto obloží drenážnym štrkom a filtračnou textíliou.

Naneste štrk vo vrstvách 0 - 63 mm a zhutnite ho napr. vibračným valcom (max. 20 cm na vrstvu!). Hrúbka tejto ochrannej vrstvy proti mrazu by mala podľa miestnych daností a očakávaných zaťažení činiť 20 - 30 cm a musí sa zohľadniť z hornej strany neskorší spád povrchu plochy. Potom vytvorte naviazanú hornú nosnú vrstvu pozostávajúcu z 10 - 15 cm drenážneho betónu pod dlažbu (nechajte ju vytvoriť odborníkovi, pretože ten má dostatok znalostí o správnom dimenzovaní a spracovaní). Naplánujte flexibilné pripojovacie škáry na budovu a cca každých 5 m dilatačné škáry. Dôležité: Spád by sa mal zabezpečiť pomocou zrovnávacej laty a vodováhy. Ak sa platne kladú do maltového lôžka, potom musí pod tým ležiaci betón vykazovať určitý minimálny vek (spravidla 6 mesiacov), pretože v opačnom prípade kvôli zmršťovaniu betónu môže dôjsť k oddeleniu maltového lôžka od betónu.

Kladenie platní sa uskutočňuje preto prednostne na drenážny betón pod dlažbu, aby sa zabránilo nahromadeniu vlhkosti a zafarbeniu. V prípade potreby, napr. pri podpivničených plochách, je možné kladenie aj v drenážnej malte pod dlažbu na bežný nepriepustný betón. Platne sa najneskôr v obidvoch prípadoch pomocou priľnavej kašovitej emulzie (napr. z trasového lepidla na tenké lôžko) položia v drenážnej malte pod betón na tieto betónové nosné vrstvy a opatrne sa poklepú ("vydláždia"). Dávajte pozor na dostatočný spád (min. 2,5 %) a odborné usporiadanie dilatačných škár (analogicky k viazanej hornej nosnej vrstve) a flexibilné pripojovacie škáry na tuhé konštrukčné časti. top
  

3. Kladenie:

Ak je potrebné krátkodobé dočasné uloženie mimo dodaných paliet, nastohujte palety na drevené lišty a dištančné držiaky z dreva mimo platne, aby sa zabránilo poškodeniam alebo sfarbeniam. Flexibilné pripojovacie a dilatačné škáry vyhotovte elasticky pomocou gumových šnúr v dolnej oblasti škáry a mramorového silikónu v hornej oblasti škáry. Pri veľkých plochách sa odporúča zabudovať namiesto dilatačných škár uvoľňovacie zóny, prednostne v okrajových oblastiach (to sú oblasti, ktoré sa kladú do lôžok z drveného piesku-drviny a sú voľne vyškárované - takéto riešenia držia trvalo lepšie ako dilatačné škáry vytvorené s hmotami pre dilatačné škáry). Šírka škáry medzi platňami je cca 10 mm. Nezabudujte žiadne platne s viditeľnými nedostatkami (škody spôsobené prepravou atď.). Pri práci na prispôsobení pre šachty, múry atď. treba platne prirezať na to vhodnými nástrojmi (napr. deliaca píla na kameň). Z dôvodov vzhľadu a stability okrajov plochy - a tým celej plochy - nemal by sa na okraji ukladať žiadny nadstavec z malých pásikov a platní v tvare klinu. Bočné pomery (dĺžka : šírka) by aj na okrajoch platní nemali prekročiť 2:1. Na položenú plochu sa smie opatrne šliapať a po dostatočnom vytvrdnutí malty resp. lepidla a plocha sa môže zaťažovať najskôr 48 hodín po vyškárovaní.

Kontrola produktu
Zohľadnite, prosím, že tovar treba pred položením skontrolovať. Skontrolujte riadny stav dodávky (množstvo, druh tovaru atď.) pri príjme tovaru a nezabudujte žiadne platne s viditeľnými nedostatkami (škody spôsobené prepravou atď.). Reklamácie na už položený tovar nemôžeme uznať.

Dôležité upozornenie:
Platne klaďte vždy s väčšou plochou smerom hore!Tip: Ak máte k dispozícii, vyberajte pri kladení platne striedavo z rozličných paliet, aby sa dosiahlo dobré premiešanie farieb.

Kladenie v maltovom lôžku (hrubé lôžko):
Začnite v rohu - podľa možnosti na najnižšom bode plochy a v pravom uhle. Na kladenie presne v línii napnite ešte šnúru. Vytvorte cca 4 - 6 cm hrubé maltové lôžko z hrubej trasovej drenážnej malty pod betón (= vodopriepustná drenážna malta) v tuhej až zavlhnutej konzistencii. Upravte iba malú oblasť malty (= trochu viac ako je jedna šírka platne/veľkosť kameňa) a položte platne/kamene zo strany podkladového betónu. Potom naneste priľnavú kašu na spodnú stranu platní/kameňa a položte celoplošne riadne do čerstvého maltového lôžka. Opatrne poklepte plastovým kladivom, až bude platňa/kameň riadne dosadať, bude dosiahnutá želaná výšková poloha a sklon (min. 2,5 %) a budú vyrovnané výškové rozdiely medzi jednotlivými platňami/kameňmi. Ak po niekoľkých úderoch nie je dosiahnutá správna poloha, platňu/kameň vyberte a maltové lôžko zodpovedajúco prispôsobte. Pozor: Medzi kladivo a platňu/kameň položte bezpodmienečne lištu z mäkkého dreva. top
  

Hrúbka maltového lôžka cca 3 – 4 cm
Hrúbka maltového lôžka cca 3 - 4 cm
Prilnavú kašu naneste na spodnú stranu platne/kamena
Priľnavú kašu naneste na spodnú stranu platne/kameňa
Platnu/kamen položte opatrne do maltového lôžka
Platňu/kameň položte opatrne do maltového lôžka
 

  
4. Škárovanie:
Škáry vyškárujte najskôr 1 týždeň po kladení mrazuvzdornou trasovou škárovacou maltou pri nižšej (z dôvodov teplotného napätia!) teplote vzduchu a platne, napr. ráno. Jednotýždňovým prerušením práce je zaručené, aby sa mohlo dobre vysušiť lôžko nad ešte otvorenými škárami. Škáry vyplňte maltou na plnú výšku. Povrch platní vyčistite ihneď od zvyškov malty. Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcu škárovacej malty na spracovanie. Pri extrémnom teple a vetre presuňte práce na kladení do chladnejšej periódy počasia alebo hotovú vyškárovanú plochu miesto zmáčania zatieňte, napr. prikrytím svetlou fóliou. top

Vzor kladenia pre platne Trustone a Marketstone:
Na seba zosúladené formáty platne umožňujú početné vzory kladenia, tu je jeden príklad. Uvedené údaje k spotrebe vám umožnia rýchly výpočet platní potrebných na m².
  

Vzor kladenia pre platne Trustone a Marketstone
Potreba platní Trustone
pre tento vzor kladenia:

Formát 84,5 x 56 cm cca 0,68 ks/ m²
Formát 56 x 56 cm cca 1,37 ks/ m²
Formát 56 x 27,5 cm cca 0,68 ks/ m²
Formát 27,5 x 27,5 cm cca 1,37 ks/ m²

Potreba platní Marketstone
pre tento vzor kladenia:

Formát 90,5 x 60 cm cca 0,6 ks/m²
Formát 60 x 60 cm cca 1,2 ks/m²
Formát 60 x 29,5 cm cca 0,6 ks/m²
Formát 29,5 x 29,5 cm cca 1,2 ks/m²

 
Platna z prírodného kamena Trustone vo farbe Glenmoor
Platňa z prírodného kameňa Trustone vo farbe Glenmoor
Platna z prírodného kamena Marketstone vo farbe Sand Multi
Platňa z prírodného kameňa Marketstone vo farbe Sand Multi
backtop